สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39/1 ถ.รัชดาภิเษก จันทรเกษม
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรสาร 02-5138052

crurobot@gmail.com

elecnet.chandra.ac.th

ผู้ประสานงาน

อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์

โทรศัพท์ 02-9426800 ต่อ 5073

มือถือ 089-402-5249

j_vichai@yahoo.com