ข้อมูลหลักสูตร และ มคอ.

หลักสูตร อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม , วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
มคอ.3 และ มคอ.5 ประจำปีการศึกษา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด

วิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ดาวน์โหลด

วิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549

ดาวน์โหลด

มคอ. ปีการศึกษา 2560


มอค.3 ภาคเรียนที่ 1/2560
ELEC1201 อิเล็กทรอนิกส์ 1

อ.วิชัย จิตต์ประสงค์

ELEC1202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

อ.ภัทราวุธ บุญประคอง

ELEC1301 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

อ.สงกรานต์ สุขเกษม

ELEC1401 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น

ELEC2101 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล

ELEC2201 อิเล็กทรอนิกส์ 2

อ.ภัทราวุธ บุญประคอง

ELEC2202 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1

อ.ภัทราวุธ บุญประคอง

ELEC2203 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2

ผศ.อภิชาติ หาจัตุรัส

ELEC2601 หลักการระบบสื่อสาร

อ.ภิชัย จิตต์ประสงค์

มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1/2560
ELEC1201 อิเล็กทรอนิกส์ 1

อ.วิชัย จิตต์ประสงค์

ELEC1202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

อ.ภัทราวุธ บุญประคอง

ELEC1301 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

อ.สงกรานต์ สุขเกษม

ELEC1401 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น

ELEC2101 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล

ELEC2201 อิเล็กทรอนิกส์ 2

อ.ภัทราวุธ บุญประคอง

ELEC2202 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1

อ.ภัทราวุธ บุญประคอง

ELEC2203 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2

ผศ.อภิชาติ หาจัตุรัส

ELEC2601 หลักการระบบสื่อสาร

อ.ภิชัย จิตต์ประสงค์