• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
ประชุมปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง SAR1
click for full size click for full size click for full size click for full size click for full size
ประชุมปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง SAR2
click for full size click for full size click for full size click for full size click for full size
ประชุมปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง SAR3
ประชุมปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง SAR4
click for full size click for full size click for full size click for full size click for full size
ประชุมปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง SAR5
click for full size click for full size click for full size click for full size click for full size
ประชุมปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง SAR6
click for full size click for full size click for full size click for full size click for full size
ประชุมปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง SAR7
click for full size click for full size click for full size click for full size click for full size

รับการตรวจประเมิน SAR1
click for full size click for full size      
รับการตรวจประเมิน SAR2
click for full size click for full size click for full size    
รับการตรวจประเมิน SAR3
รับการตรวจประเมิน SAR4 (24 มิถุนายน 2547)
รับการตรวจประเมิน SAR5 (30 มิถุนายน 2548)
รับการตรวจประเมิน SAR6 (30 มิถุนายน 2549)
รับการตรวจประเมิน SAR7 (27 กรกฏาคม 2550)
รับการตรวจประเมิน SAR8 (11 กันยายน 2551)

ห้องเรียนห้องปฎิบัติการ
click for full size click for full size click for full size click for full size click for full size