• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

อบรมการใช้พลังงานนิวเคลียร์

โครงการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อความั่นคงของพลังงานไฟฟ้าในอนาคต
1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม