• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์

กิจกรรมศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุลย์ โรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560