• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

บริการวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม "พลังงานสะอาดเพื่อวิถีชีวิต" ณ ชุมชนพหลโยธิน 32
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560