• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ค่ายอบรมสิ่งประดิษฐ์สมองกล

ค่ายอบรมเทคนิควิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม