• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

CRU MiniRobot #6

การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
23 สิงหาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม