• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ครั้งที่ 8

การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
15 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม